Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na internetovém obchodě http://www.taurusshop.cz.

Provozovatelem internetového obchodu http://www.taurusshop.cz je Taurus Club z.s. se sídlem Řehořova 651/12, 618 00, Brno-Černovice, IČ: 05281041, DIČ: CZ05281041, vedený u Krajského soudu v Brně, spisová značka: L 21920.

Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím, který provozuje tento internetový obchod, na straně dodavatele (dále jen "Prodávající", nebo "Taurus Club z.s.") a kupujícím na straně odběratele.

Kupující má k těmto podmínkám přístup a má tedy možnost se s nimi před vlastním uskutečněním objednávky seznámit. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito VOP – jejichž součástí je i reklamační řád – seznámil a že s nimi souhlasí.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitelem (dále jen "kupující" nikoli "spotřebitel"), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

3. Objednávání a ceny

Kupující předá prodávajícímu kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky. Kupující podáním objednávky prohlašuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé. Současně kupující dává dodavateli souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Zákazník bere na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů v registračním formuláři (například místo dodání, jméno kupujícího, kontaktní adresa a telefon) může dojít k uvedení prodávajícího v omyl, a tím ke vzniku škody, za níž by byl zákazník odpovědný. Případně také doplní údaje, které požaduje pro uvedení v nákupních dokladech.

Dodavatel si vyhrazuje právo v mezích zákona využít svého práva ověřit si pravdivost údajů uvedených v registračním formuláři před realizací dodávky objednaného zboží.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Každá objednávka odeslaná kupujícím je považována za závaznou. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Podání objednávky zboží je možné následujícími způsoby:

 • prostřednictvím internetového obchodu na adrese http://www.taurusshop.cz,
 • elektronickou poštou na adrese t-eshop@email.cz,
 • prostřednictvím telefonu +420 774 596 584, +420 607 630 180,
 • osobní návštěvou na pobočce.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad, který bude kupujícímu doručen uvnitř zabaleného zboží (pokud se nedomluví prodávající s kupujícím jinak).

Zrušit objednávku lze pouze výjimečně, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu. Tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy.

Jestliže se objednané zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné, popř. dojde-li k výrazné změně ceny, za kterou prodávající získává zboží od svých dodavatelů, či je-li zjištěna typografická chyba u zboží (popis, fotografie atd.), a není-li kupujícím spotřebitel, má právo prodávající od smlouvy odstoupit. Je-li kupujícím spotřebitel, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

V případě, že tato situace nastane, budeme Vás kontaktovat e-mailem. Pokud jste již za zboží zaplatili a dojde-li ke zrušení objednávky, budou Vám po provedení storna peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do pěti pracovních dnů od potvrzení storna ze strany prodávajícího).

 1. v případě, že dojde ke změně objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek a zboží zasláno po obdržení doplatku,
 2. bude-li zaplacená částka vyšší, rozdíl převedeme na Váš účet.

4. Rozpor s kupní smlouvou

Kupní smlouvou se Taurus Club z.s. zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí Taurus Club z.s. kupní cenu.

Taurus Club z.s. si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Taurus Club z.s. Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

Taurus Club z.s. splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li Taurus Club z.s. věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Taurus Club z.s. odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li Taurus Club z.s. větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Taurus Club z.s. odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Taurus Club z.s. věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Taurus Club z.s. věc pro přepravu.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Taurus Club z.s. způsobil porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Taurus Club z.s. umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Taurus Club z.s. škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Odpovědnost Taurus Club z.s.
Taurus Club z.s. odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Taurus Club z.s. odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal:

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Taurus Club z.s. nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Taurus Club z.s. uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.


Má-li věc vadu, z níž je Taurus Club z.s. zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 2. na odstranění vady opravou věci,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Taurus Club z.s., jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Taurus Club z.s.; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
Neodstraní-li Taurus Club z.s. vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Taurus Club z.s. nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Taurus Club z.s. nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Taurus Club z.s dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Taurus Club z.s. odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Taurus Club z.s. vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Taurus Club z.s.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Taurus Club z.s. na vlastní náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Taurus Club z.s. běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

5. Odstoupení od smlouvy, zrušení objednávky

Spotřebitel má právo, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tj. v našem obchodě pomocí internetu, e-mailu, nebo telefonu), odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy on, nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. Toto právo neslouží primárně jako způsob řešení reklamace zboží. Vykazuje-li dodané zboží vadu, postupuje kupující ve vlastním zájmu dle reklamačního řádu.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení:

Např. formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:

 • elektronickou poštou na adrese t-eshop@email.cz,
 • prostřednictvím telefonu +420 774 596 584, +420 607 630 180,
 • osobní návštěvou na pobočce.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl kupující informován o odstoupení spotřebitele od smlouvy, všechny platby, které prodávající od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb bude použit bankovní převod. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady.

S vrácením platby může prodávající počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží.

Pokyny k vrácení zboží:

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete, nebo předejte na adrese:

Taurus Club z.s.
Cejl 494/25
602 00 BRNO

Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Žádáme o přiložení daňového dokladu, dodacího listu, dále pak uvedení čísla Vašeho bankovního účtu.

Nezasílejte zboží zpět na dobírku. Zásilka bude odmítnuta.

Náklady spojené s převzetím zboží

Spotřebitel nese přímé náklady spojené s navrácením zboží.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

Je-li vrácené zboží, či obal, poškozen porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok spočívající ve snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 1. o poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 4. o dodávce audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 5. o dodávce novin, periodik a časopisů,
 6. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, který spotřebitel otevřel a který z hygienických důvodů není možné opět uzavřít,
 8. spočívajících ve hře nebo loterii.

V případě, že se zbožím byly kupujícímu dodány zdarma dárky, je kupující povinen v případě odstoupení od smlouvy vrátit i tyto poskytnuté dárky a to za stejných podmínek, jako zakoupené zboží.

6. Platební podmínky a vlastnické právo

Platbu za objednané zboží je možné uskutečnit následujícími způsoby:

 • v hotovosti při osobním vyzvednutí při předání zboží,
 • v hotovosti při doručení zboží na dobírku (hotovost přebírá pracovník přepravce),
 • bankovním převodem.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím (pod podmínkou zaplacení kupní ceny, případně zaplacení první splátky ve splátkovém režimu). Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceny vč. DPH na účet prodávajícího nebo převzetí platby v hotovosti.

 • DOPRAVA ZDARMA
  Objednejte nad 2000 Kč
 • VĚRNOSTNÍ SLEVY 
  Nakupujte pravidelně, registrujte se do e-shopu a získáte výhody a bonusy.
 • BEZPEČÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Vaše osobní údaje, jakou je email nebo telefonní číslo, nikdy nedáváme třetím stranám.
 • BEZPEČNÉ PLATBY
  Neukládáme žádné vaše platební údaje. Všechny platby jsou prováděny na straně poskytovatele vaší karty, takže k nim nemáme přístup.
 • OSOBNÍ ODBĚR V BRNĚ
  Možnost osobní vyzvednutí v TAURUS CLUBU